Một số hình ảnh Mỏ đá tím hoa cà.

Diện tích: 9.5 ha Trữ lượng khai thác: 15.000 m3/year.

TOP